Archive for the ‘Marketing’ Category

PRZEWAŻAJĄCA WIĘKSZOŚĆ

Przeważająca część nabywców reaguje w podobny sposób na zmiany cen. Te ogólne prawidłowości dotyczą niemal wszystkich produktów. Jednakże każdy pro­dukt posiada swoją własną postać krzywej popytu na określonym rynku (niezależnie od wielkości rynku). Określona krzywa popytu odnosi się także do wyznaczonego odcinka czasu. Stopień wpływu ceny na popyt nie jest taki sam w odniesieniu do każdego […]

RÓŻNICE MIĘDZY RODZAJAMI

Wreszcie, gdy popyt zmienia się mniej niż proporcjonalnie, określa się go popytem nieelastycznym. Różnice pomiędzy poszczególnymi rodzajami popytu można lepiej wyjaśnić, jeżeli wprowadzi się do analizy dodatkowy element (obok ceny i ilości danego dobra) w postaci utargu całkowitego ze sprzedaży . Popyt zmienia się tutaj w sto­sunku do zmiany ceny mniej niż proporcjonalnie. Dodatkową cechą tego […]

PODWYŻKA CENY

Podwyżka ceny powoduje zmniejszenie utargu całkowitego. Biorąc pod uwagę zależności pomiędzy ceną a utargiem, można określać elas­tyczność cenową popytu w kategoriach całkowitego utargu. -Jeżeli całkowity utarg ze sprzedaży zwiększa się pod wpływem spadku ceny, mamy wówczas do czynienia z popytem elastycznym. Jeżeli natomiast zmniejsza się on po obniżeniu ceny, wtedy popyt jest nieelastyczny. Wreszcie w przypadku, […]

OKREŚLONY PRODUKT

Jeżeli natomiast w odczuciu nabywców określony produkt jest całkowicie odmienny (niejednorodny) w stosunku do innych i dana potrzeba nie może być łatwo zaspokojona przez inne dobro, wtedy popyt na najbardziej odpowiedni z punktu widzenia nabywców pro­dukt będzie nieelastyczny.W dotychczasowej analizie traktowaliśmy popyt jako funkcję ceny, tj. d=f(p). Cena jest tutaj zmienną niezależną, a popyt zmienną […]

W SKALI PRZEDSIĘBIORSTWA

Poza tym popyt na produkt w przekroju całej gałęzi wytwórczej jest nieelastyczny. Odmiennie wygląda sytuacja w skali przedsię­biorstwa. W tym ostatnim przypadku krzywa popytu składa się % dwóch odcinków (krzywa skręcona).Krzywa popytu na produkt wytwarzany przez przedsiębiorstwo (oligopolistę) jest elastyczna powyżej poziomu ceny rynkowej, natomiast poniżej tego poziomu  jest nieelastyczna (jak w całej gałęzi wytwórczej). Fakt, […]

ZBLIŻONE DO WOLNEJ KONKURENCJI

Nie jest trudno na podstawie dotychczasowych rozważań dojść do wniosku, że zarówno sytuacje zbliżone do wolnej konkurencji, jak też oligopol nie są wygodne dla przedsiębiorstw w gospodarce kapitalistycznej. Dążą więc one do unikania takich sytuacji. Jest to możliwe przede wszystkim przez różnicowanie produktów oraz wprowadzanie na rynek produktów niejednorodnych, które przy­najmniej w oczach nabywców uznawane […]